Zásady ochrany osobných údajov

1.1. Kto sme?

Terapeuta s. r. o.
sídlo Lužická 5, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 53 172 345
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č. 147557/B
v zastúpení štatutárnym orgánom Mgr. Martin Danko a Mgr. Christián Carrera, konatelia
konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti konajú konatelia vždy spoločne.
Zameranie činnosti: Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti a iné.
Web: www.skolaosteopatie.sk
Email: skolaosteopatie@gmail.com
Tel: +421948768564, +421902267523
Zodpovedná osoba: p. Mgr. Martin Danko , p. Mgr. Christián Carrera

1.2. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

1.3. Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu.

1.4. Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ: Terapeuta s. r. o.
Adresa prevádzkovateľa: Lužická 5, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO organizácie: 53 172 345
Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré evidujeme, sú:

  • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe;
  • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi;
  • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v tomto oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely;
  • presné a aktualizované;
  • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili;
  • uchovávané v bezpečných podmienkach.

1.5. Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

Úrad pre ochranu osobných údajov
Sídlo: Hraničná 12
820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Tel: +421 /2/ 3231 3214

1.6. Prečo musí naša spoločnosť zhromažďovať a uchovávať Vaše osobné údaje?

Oprávnené osoby prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby za účelom poskytovania mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 18/2018 Z.z. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie Vášho súkromia.

1.7. Ako bude naša spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďuje?

Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

1.8. Zverejnenie osobných údajov

Naša spoločnosť nebude odovzdávať Vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré nesúvisia priamo s účelom našej činnosti bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.

1.9. Zásady používania súborov cookies

Na účely správneho fungovania webového sídla, prevádzkovateľ môže využívať a/alebo využíva na jeho webovej stránke súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve webového sídla. Používaním súborov cookies prevádzkovateľ neporušuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďuje osobné údaje a ani ich neposkytuje tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním webového sídla prevádzkovateľa súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia. O tejto skutočnosti je návštevník webového sídla upozornený pri každej návšteve a svoj súhlas prejavuje pokračovaním v prezeraní našej webovej stránky.

1.10. Doba zachovania (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracúva osobné údaje na v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

1.11. Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame Vaše osobné údaje, Vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:
– získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, ako dotknutá osoba máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov.
– o to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo ako dotknutá osoba na doplnenie neúplných osobných údajov.
– na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
o ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
o spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, o prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo o namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.

1.12. Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ust. § 100 zák. Č. 18/2018 Z. Z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.
Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

1.13. Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese skolaosteopatie@gmail.com . Následne Vám spätne zašleme žiadosť o prístup k predmetu. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti späť na našu mailovú adresu a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.
V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu vašich osobných údajoch. Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.
V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu, návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Platnosť od: 1.3.2022