Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PREDPISY POSTGRADUÁLNYCH OSTEOPATICKÝCH KURZOV IPOE

Čl. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné predpisy upravujú podmienky týkajúce sa organizácie, poskytovania a účasti na odborných vzdelávacích kurzoch a školeniach organizovaných poskytovateľom a organizátorom Terapeuta s. r. o., sídlo Lužická 5, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 172 345, DIČ: 2121331212, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 147557/B (ďalej len „Organizátor“), a to predovšetkým spôsob, rozsah a podmienky poskytovania a organizácie odborných vzdelávacích kurzov a školení, predzmluvné vzťahy, zmluvné podmienky vrátane podmienok odstúpenia od zmluvy, účasť na kurze a školeniach a ochranu osobných údajov.

2. Kurzy a školenia organizované a poskytované Organizátorom sú určené a dostupné pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby a ich zamestnancov a zástupcov ustanovených v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákonníka práce, vrátane ustanovení platných noriem práva EÚ a medzinárodného práva.

3. V prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa sa na túto osobu nevzťahujú ustanovenia týchto predpisov, ktoré by predstavovali neprijateľné zmluvné podmienky, neprimeraný zásah do práv spotrebiteľa, resp. ktoré by mali za následok ohrozenie postavenia spotrebiteľa ako slabšej strany v zmluvných vzťahoch, alebo ktoré by boli v rozpore s kogentnou slovenskou a európskou úpravou ochrany práv spotrebiteľa. Ustanovenia týchto predpisov nie sú určené na vylúčenie alebo obmedzenie ochrany práv spotrebiteľa. V prípade akýchkoľvek pochybností o ustanoveniach týchto predpisov vo vzťahu k spotrebiteľovi bude ich obsah vykladaný v súlade s právnou úpravou ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany, a to v rámci slovenskej, európskej aj medzinárodnej spotrebiteľskej právnej úpravy.

4. Kurzy a školenia sa organizujú v tematických okruhoch a termínoch uvedených na webovej stránke Organizátora https://skolaosteopatie.sk/, kde sú zároveň uvedené všetky potrebné informácie týkajúce sa skutočností, komu sú jednotlivé kurzy určené a podmienky na prihlásenie sa na kurzy a školenia, vrátane podmienok absolvovania kurzu alebo školenia.

Čl. 2 VÝKLAD POJMOV

1. Predpisy – znamenajú tento dokument.
2. Organizátor – znamená obchodnú spoločnosť riadne zapísanú v príslušnom Obchodnom registri, podnikajúcu pod obchodným menom Terapeuta s. r. o., sídlo Lužická 5, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 147557/B, IČO: 53 172 345, DIČ: 2121331212, email: info@skolaosteopatie.sk, ktorá je oprávnená v rámci predmetu svojej činnosti poskytovať služby uvedené v týchto predpisoch.
3. Kurz / školenie – každá školiaca služba poskytovaná a uskutočňovaná Organizátorom pre ich účastníkov prezenčne alebo online (ďalej ako „kurz“ alebo „kurz / školenie“).
4. Objednávateľ – fyzická osoba – spotrebiteľ, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá sa rozhodla zaregistrovať seba alebo poverenú osobu / osoby na účasť na kurze.
5. Účastník – osoba, ktorá sa dobrovoľne prihlásila na kurz / školenie alebo osoba prihlásená Objednávateľom k účasti na kurze / školení organizovanom Organizátorom a ktorá je predovšetkým, avšak nie len: fyzioterapeut (BA alebo MA), študent fyzioterapie, lekár, osteopat, študent osteopatie alebo masér.
6. Prihlásenie – skutočnosť, že Objednávateľ / účastník podal elektronicky správne vyplnený formulár žiadosti / prihlášky na kontaktný mail Organizátora: info@skolaosteopatie.sk. Prihláška je formálnou povinnosťou Objednávateľa / účastníka zúčastniť sa kurzu / školenia a zaplatiť poplatok za jeho absolvovanie za podmienok stanovených v týchto predpisoch. Žiadosť o účasť (prihláška na kurz / školenie) je predzmluvnou skutočnosťou Zmluvy o poskytovaní služieb, ktorou Objednávateľ / účastník kurzu /školenia prejavil vážny záujem o absolvovanie kurzu /školenia a uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb.
7. Prihláška – písomný dokument vyplnený a podaný online na https://skolaosteopatie.sk/. Úspešným odoslaním prihlášky Objednávateľ / účastník zároveň potvrdzuje oboznámenie sa s ustanoveniami týchto predpisov a ich porozumenie.
8. Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) – predstavuje právnu úpravu vzájomných práv a povinností zmluvných strán, a to Organizátora a Objednávateľa / účastníka, ktorí sa dohodli na jej uzavretí na základe ustanovení podľa týchto predpisov. Zmluva upravuje povinnosť Organizátora zabezpečiť organizáciu a poskytnutie kurzu / školenia a právo Objednávateľa / účastníka absolvovať takýto kurz / školenie a jeho povinnosť uhradiť za to dojednaný poplatok /cenu kurzu.
Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb.
Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb.
Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z.
Civilný sporový poriadok – zákon č. 160/2015 Z. z.
Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku – zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právo EÚ – európska právne normy vo forme nariadení, smerníc a odporúčaní platných pre členské štáty EÚ
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – skrátene General Data Protection Regulation
Medzinárodné právo – právne normy (zmluvy, dohovory, rezolúcie) upravujúce medzinárodné právne vzťahy

 

Čl. 3
OBSAH A PREDMET ZMLUVY

1. Organizátor sa zaväzuje, že zabezpečí pre Objednávateľa / účastníka kurz v rozsahu uvedenom v popise kurzu a za podmienok uvedených v týchto predpisoch.
2. Organizátor garantuje zabezpečenie kurzu v kvalite a rozsahu podľa popisu a informácií k danému kurzu zverejnených na webovej stránke https://skolaosteopatie.sk/. Prihláška na účasť na kurze sa podáva elektronicky prostredníctvom vyplnenej „Prihlášky“, ktorá je k dispozícii na https://skolaosteopatie.sk/ na karte „Prihlásiť sa“.
3. V prihláške je Objednávateľ / účastník povinný uviesť nasledovné údaje:
• meno a priezvisko,
· adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
• emailová adresa,
• telefónne číslo,
• typ vyúčtovania platby (pokladničný doklad / faktúra)
v prípade, že Objednávateľ / účastník je právnickou osobou je povinný uviesť aj nasledovné údaje :
o obchodné meno,
o sídlo,
o IČO
o IČ DPH / DIČ
4. Na základe správne vyplneného elektronického formulára prihlášky dostane Objednávateľ / účastník potvrdenie o prijatí žiadosti o účasti na kurze spolu s informáciami o spôsobe úhrady zálohy uvedenými v čl. 4 týchto predpisov, pokiaľ Objednávateľ / účastník kurzu nedostane e-mailom informácie o iných platobných podmienkach. Vyššie uvedené informácie sa zasielajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Objednávateľa / účastníka uvedenú v prihláške, alebo poskytnutej telefonicky prostredníctvom SMS alebo formou zásielky zaslanej prostredníctvom pošty.
5. Objednávateľ / účastník je povinný zaplatiť zálohu za absolvovanie kurzu do 7 dní odo dňa potvrdenia prijatia prihlášky o účasti na kurze a po obdŕžaní informácií o spôsobe a podmienkach úhrady zálohy od Organizátora. Za deň úhrady zálohy sa považuje deň pripísania sumy zodpovedajúcej celej výške zálohy v prospech bankového účtu Organizátora.
6. Neuhradenie celej výšky zálohy riadne a včas má za následok automatické vyradenie Objednávateľa / účastníka kurzu zo zoznamu účastníkov kurzu a nemožnosť Objednávateľa / účastníka absolvovať tento kurz.
7. V prípade kurzov s obmedzeným počtom miest bude mať pre účasť Objednávateľa / účastníka rozhodujúci dátum prijatia jeho platby zálohy (rozhoduje dátum a čas prijatia platby).
8. K uzavretiu Zmluvy o poskytovaní služieb medzi Organizátorom a Objednávateľom / účastníkom dôjde okamihom potvrdenia prihlásenia na kurz zo strany Organizátora.
9. Uzavretím Zmluvy o poskytovaní služieb sa Objednávateľ / účastník zaväzuje, že riadne a včas uhradí cenu za kurz a oboznámi sa s obsahom ustanovení týchto predpisov. V prípade kurzu / školenia organizovaného a vykonávaného prezenčnou formou je Objednávateľ povinný správať sa počas absolvovania kurzu v súlade so zásadami slušného spoločenského správania a dodržiavať všetky predpisy o BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a života a bezpečnostných predpisov pri ochrane pred požiarmi, ako aj iných predpisov platných v priestoroch, v ktorých sa kurzy vykonávajú.
10. Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej má Objednávateľ / účastník právo absolvovať objednaný kurz, sa uzavrie v lehote minimálne 21 dní pred dňom konania kurzu. V prípade, že kurz nebude plne obsadený, je možné so súhlasom Organizátora uzavrieť túto Zmluvu aj v kratšej lehote pred dňom konania kurzu, najneskôr však v deň konania kurzu.

Čl. 4
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Za organizáciu a vedenie kurzu (alebo za jeho pripravenosť) patrí Organizátorovi odmena uvedená v popise kurzu a v Zmluve o poskytovaní služieb (ďalej len „cena“).
2. Splatnosť ceny kurzu je najneskôr 14 dní pred dátumom konania kurzu, pokiaľ sa zmluvné strany Organizátor a Objednávateľ / účastník nedohodnú inak (napr. v prípade uzavretia zmluvy v lehote kratšej ako 21 dní pred dňom konania kurzu) . Cena za kurz je uhradená dňom jej pripísania v celej výške v prospech bankového účtu Organizátora.
3. Podmienkou účasti Účastníka na kurze a jeho absolvovanie je riadne a včasné zaplatenie celej ceny kurzu.
4. Ceny kurzov sú uvedené na webovej/ facebook stránke Organizátora v eurách. Ceny sú uvedené brutto, záväzné v čase uzavretia Zmluvy.
5. Cena kurzu je splatná v 2 splátkach:
• 150 EUR záloha vopred pre účastníkov- nevyhnutná na potvrdenie prijatia prihlášky o účasti na kurze, resp. 150 EUR záloha vopred pre objednávateľov – nevyhnutná na potvrdenie prijatia prihlášky o účasti na kurze pre každého nahláseného účastníka.
• zostatok ceny kurzu (cena kurzu znížená o zálohu) – splatnosť najneskôr 14 dní pred dátumom začiatku kurzu, pokiaľ sa zmluvné strany Organizátor a Objednávateľ / účastník nedohodnú inak (napr. v prípade uzavretia Zmluvy v lehote kratšej ako 21 dní pred dňom konania kurzu).
6. Cenu kurzu je možné uhradiť aj jednorazovo. Prípadné zmeny týkajúce sa splatnosti ceny kurzu, resp. jej splátok, čo do počtu a výšky, sú podmienené súhlasom Organizátora udeleného pred uzavretím Zmluvy o poskytovaní služieb.
7. Na žiadosť Objednávateľa / účastníka môže Organizátor súhlasiť s iným spôsobom platby za kurz, ako je uvedený v predpisoch. Túto skutočnosť si zmluvné strany dohodnú písomne prostredníctvom mailu.
8. Neuhradenie zostatku ceny kurzu zo strany Objednávateľa / účastníka má za následok nemožnosť jeho účasti na kurze. V takomto prípade je Organizátor oprávnený ponechať si uhradenú zálohu. V prípade Objednávateľa, ktorým je fyzickou osobou spotrebiteľom sa bude postupovať v zmysle ustanovení príslušných predpisov v oblasti ochrany práv spotrebiteľa, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
9. Objednávateľ / účastník oprávňuje Organizátora vystaviť pokladničný doklad alebo faktúru elektronicky, bez vlastnoručného podpisu.
10. Organizátor sa zaväzuje vystaviť pokladničný doklad / faktúru s dátumom pripísania platby a objednávateľ / účastník súhlasí s prijatím pokladničného dokladu / faktúry v elektronickej podobe (pdf).
11. Cena kurzu zahŕňa: účasť na kurze, školiace materiály, diplom o absolvovaní kurzu a použitie majetku poskytnutého Organizátorom (napr. stolov), v prípade prezenčnej formy nájom za priestory, v ktorých sa kurz vykonáva.

Čl. 5
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Neúčasť na kurze alebo v prípade online kurzov nedostatok aktívneho spojenia s Účastníkom z dôvodov, ktoré mu možno pripísať, neznamená odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ alebo účastník je v tomto prípade povinný zaplatiť celú sumu za kurz, resp. nemá nárok na vrátenie ceny za kurz.
2. Organizátor má v nevyhnutných prípadoch právo na zmenu termínu alebo trvania kurzu. Okrem toho má právo odstúpiť od Zmluvy v osobitných prípadoch (napr. choroba inštruktora alebo lektora, nedostatočný počet účastníkov atď.). V takom prípade sa cena zaplatená za kurz uhrádza úmerne k počtu uskutočnených kurzov.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu súvisiacich detailov s kurzom do 3 dní pred jeho začiatkom. Zmeny sa môžu týkať: miesta kurzu; čas začiatku a / alebo konca kurzu; inštruktora alebo lektora, ktorý vedie kurzy. Zmeny sa nemôžu týkať: typu a programu kurzu; počtu hodín a ceny kurzu. Informovanie Objednávateľa / účastníka o citovaných zmenách v tomto odseku nemôžu byť dôvodom na odstúpenie z kurzu.
4. Organizátor si vyhradzuje právo kurz zrušiť alebo prerušiť počas jeho trvania, ak existuje nebezpečenstvo ohrozenia zdravia alebo života účastníkov spôsobené tzv. vyššou mocou. Vyššia moc je udalosť externá, ktorú nemožno (alebo takmer nemožno) predvídať, dôsledkom ktorej sa nedá zabrániť, ktorá bráni plneniu zmluvných záväzkov, ktorú nebolo možné predvídať v čase pred začatím kurzu. Ustanovenie bodu 2. tohto čl. sa použije primerane.
5. Objednávateľ, ktorý je podnikateľ, má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služieb po obdŕžaní potvrdenia o prijatí prihlášky na účasti na kurze a uhradení zálohy. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí služieb v lehote kratšej ako 14 dní pred dňom začatia kurzu, nemá nárok na vrátenie zaplatenej zálohy. V prípade, že k zaplateniu zálohy nedošlo, je povinný ju v tomto prípade bezodkladne doplatiť. Uvedená záloha sa použije na náhradu nákladov Organizátora na zabezpečenie organizácie kurzu.
6. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa jej uzavretia aj bez uvedenia dôvodu, a to predložením písomného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na adresu Organizátora. V tomto prípade má právo na vrátenie už zaplatenej zálohy za ceny za kurz.
7. Účastník, ktorý je spotrebiteľom, má právo na vrátenie zaplatenej ceny kurzu v prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí služieb, okrem prípadov, keď k odstúpeniu od Zmluvy došlo v lehote kratšej ako 14 dní pred dňom začatia kurzu.
8. Ak začiatok kurzu je v lehote do 14 dní od uzavretia Zmluvy, v prípade odstúpenia od Zmluvy dostane Účastník refundáciu ceny kurzu zníženú o pomernú čiastku za kurzy, ktoré sa už uskutočnili.
9. K vráteniu dlžných súm z dôvodu odstúpenia od Zmluvy dôjde najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
10. V prípade Účastníkov – spotrebiteľov Organizátor posúdi podané reklamácie v lehote do 30 dní odo dňa ich prijatia s oznámením o ďalšom postupe. Ak organizátor neodpovie na reklamáciu podanú účastníkom do 30 dní odo dňa jej prijatia, má sa za to, že reklamácia bola zo strany Organizátora uznaná ako oprávnená.
11. Organizátor môže zamedziť účasť Účastníka na kurze bez akejkoľvek náhrady ceny kurzu v nasledovných prípadoch:
• účasť na kurze pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok,
• nahrávanie, filmovanie a fotografovanie kurzov a materiálov bez súhlasu inštruktora, lektora alebo organizátora,
• agresívne alebo nevhodné správanie voči inštruktorovi, lektorovi alebo iným účastníkom,
• akékoľvek iné správanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť, život a zdravie a nerušenú účasť na kurze ostatných účastníkov,
• výskyt zdravotných kontraindikácií brániacich priamemu kontaktu s inštruktorom alebo lektorom.

Čl. 6
KURZ ORGANIZOVANÝ PO ČASTIACH

1. V prípade kurzov organizovaných formou viacerých častí (blokov) sa má za to, že Zmluva o poskytnutí služieb zahŕňa poskytnutie všetkých častí kurzu, nie len akúkoľvek jeho časť.
2. Cena kurzu organizovaného po je splatná v splátkach:
• záloha 150 EUR – nevyhnutná pre rezerváciu miesta, termín splatnosti 5 dní od prijatia akceptácie účasti, čo má za následok uzavretie Zmluvy,
• zvyšná suma za prvú časť kurzu (cena znížená o prijatú zálohu) – splatná najneskôr 14 dní pred začiatkom prvej časti kurzu.
3. Celá suma za druhú a každú nasledujúcu časť kurzu je splatná najneskôr 14 dní pred dátumom druhej a každej nasledujúcej časti kurzu.

Čl. 7
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Objednávateľ / Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých Organizátorovi v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie Zmluvy o poskytovaní služieb a Organizátor sa zaväzuje chrániť poskytnuté osobné údaje za podmienok stanovených v osobitných predpisoch – GDPR. Účastník kurzu súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na karte „Prihlásiť sa“. Údaje sa zhromažďujú a sú spracované výlučne Organizátorom kurzu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy. Usporiadateľ nezverejňuje poskytnuté osobné údaje patriace Objednávateľom / účastníkom tretím stranám, pokiaľ nejde o subjekt poskytujúci služby Organizátorovi výlučne v spojitosti s organizáciou a poskytnutím kurzu a Organizátor zaviazal tento subjekt zabezpečiť ochranu poskytnutých údajov.
2. Poskytnuté osobné údaje sa prenášajú do: IPOE Ltd Registered in England and Wales, Company No. 12996403, 20-22 Wenlock Road, Londýn N1 7GU, Spojené kráľovstvo výlučne v súvislosti s plnením Zmluvy a poskytovaním kurzových služieb.
3. Všetky osobné údaje poskytnuté Objednávateľom/ účastníkom (najmä: meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ, telefónne číslo, adresa e-mail) sa považujú za vysoko dôverné informácie a používajú sa iba na účely komunikácie medzi zmluvnými stranami a na plnenie Zmluvy. Po uzavretí Zmluvy bude účastník informovaný o účele, rozsahu a spôsobe spracovania údajov a o ďalších právach vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník EU L 119, s. 1) – smernica GDPR.
4. Účastník má právo: požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, námietky proti spracovaniu a prenosu údajov. Účastník má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním. Účastník bol informovaný, že môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Čl. 8
VYHOTOVENIE OBRAZOVO – ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV

1. Organizátor si vyhradzuje právo vyhotovovať obrazovo – zvukové záznamy z kurzu.
2. Účasť kurzu udeľuje súhlas s vyhotovovaním obrazovo – zvukových záznamov z kurzu a s ich komerčným využitím. Organizátor je oprávnený zverejňovať obrazovo – zvukové záznamy z kurzu na svojej webovej stránke, facebookovom účte, na účtoch na iných sociálnych sieťach a ako podklady pre reklamy zverejnené na internete alebo v printových médiách.

Čl. 9
ZODPOVEDNOSŤ STRÁN ZA ŠKODY

1. Účastník je finančne zodpovedný za škody, ktoré spôsobil v priebehu kurzu vlastným úmyselným alebo neúmyselným zavinením a je povinný ich nahradiť Organizátorovi najneskôr do 14 dní od vzniku škody.
2. Účastník je osobne zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobil v priebehu kurzu vlastným úmyselným alebo neúmyselným zavinením, vrátane poškodenia alebo ohrozenia života a zdravia iného účastníka a tretích osôb.
3. Organizátor sa zaväzuje organizovať kurzy s čo najvyššou odbornou starostlivosťou. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za výsledky kurzu a vedomosti a zručnosti, ktoré účastník získal.
4. Organizátor nesúhlasí s fotografovaním a filmovaním prednášky a praktickej časti kurzu účastníkom kurzu, pokiaľ inštruktor alebo lektor kurzu nerozhodne inak.
5. Všetky vzdelávacie materiály poskytnuté Organizátorom účastníkom sú majetkom Organizátora a sú chránené autorskými právami, s výhradou odseku 6.
6. Pokiaľ Organizátor nie je vlastníkom vzdelávacích materiálov poskytovaných účastníkom, vyhlasuje, že bude mať právny titul na použitie týchto materiálov (napr. licencie).

 

Čl. 10
PREDPISY V SÚVISLOSTI S OPATRENIAMI PROTI COVID-19

1. Kurzy, ktoré sa konajú v období epidemickej hrozby v súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19, sa konajú na základe ustanovení týchto predpisov a v súlade s so všeobecne záväznými a platnými opatreniami príslušných orgánov proti šíreniu ochorenia COVID-19.
2. Účastník je povinný dodržiavať hygienické požiadavky stanovené všeobecne platnými predpismi a / alebo smernicami, ktoré mu boli oznámené Organizátorom pred začatím kurzu.
3. Účastník kurzu má právo odstúpiť z kurzu z dôvodu choroby alebo pobytu v karanténe. V tomto prípade sa použijú ustanovenia čl. 5 predpisov.
4. Organizátor sa zrieka zodpovednosti voči účastníkovi za sankcie/ pokuty, ktoré budú účastníkovi uložené v dôsledku nedodržania sanitárnych režimov definovaných všeobecne platnými predpismi a / alebo pokynmi oznámenými Organizátorom pred začiatkom kurzu.

Čl. 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto predpisy. Informácie o zmenách v predpisoch a ich aktuálne znenie bude vždy zverejnené na webovej stránke https://skolaosteopatie.sk/.
2. Vzťahy neupravené týmito predpismi sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, v prípade spotrebiteľov ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. V prípade medzinárodného prvku sa primerane použijú ustanovenia právnych predpisov práva EÚ alebo medzinárodného práva.
3. V prípade vzniku sporov uprednostňujú zmluvné strany na ich vyriešenie mimosúdne dohody vedúce k urovnaniu sporov. Toto ustanovenie nemá za následok zánik práva zmluvnej strany riešiť svoj spor s druhou stranou súdnou cestou.
4. Prípadné spory medzi Organizátorom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom a ktoré nebude možné vyriešiť mimosúdnou dohodou, budú riešené príslušným všeobecným súdom v súlade s ustanoveniami Civilného sporového poriadku.
5. Prípadné spory medzi Organizátorom a účastníkom, ktorý nie je spotrebiteľom a ktoré nebude možné vyriešiť mimosúdnou dohodou, budú riešené príslušným súdom s miestnou príslušnosťou určenou podľa sídla organizátora.
6. Tieto predpisy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20. februára 2021.