Často kladené otázky

Štúdium na SSO (Slovak School of Osteopathy) prináša mnoho výhod pre budúcich študentov. Jednou z hlavných výhod je získanie komplexných odborných znalostí v oblasti osteopatie. Študenti majú prístup k dôkladnému zaškoleniu zo strany skúsených a certifikovaných lektorov, ktorí im poskytujú všestrannú a hlbokú odbornú prípravu. Taktiež je im k dispozícii podpora asistentov, ktorí im pomáhajú pri praktických cvičeniach a zabezpečujú, aby sa každý študent stal efektívnym a zručným špecialistom v oblasti osteopatie. Vďaka týmto výhodám a vysoko kvalitnému vzdelaniu, ktoré SSO poskytuje, majú študenti solídnu základňu pre svoju budúcu kariéru v oblasti osteopatie.

Proces registrácie je jednoduchý a pozostáva z niekoľkých krokov. Najprv je potrebné vyplniť registračný formulár. Po odoslaní formulára vám bude zaslaná zmluva a obchodné podmienky na vašu adresu. Tieto dokumenty je potrebné podpísať a obratom ich zaslať späť. Okrem toho je potrebné priložiť fotokópiu alebo sken dokladu o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania.

Po obdržaní a overení týchto dokumentov vás budeme kontaktovať s podrobnosťami o úhrade registračného poplatku a ďalších potrebných formalitách.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na vašu registráciu na SSO!

Áno, účastníkom školenia na Slovenskéj Škole Osteopatie sa môže stať lekár, fyzioterapeut alebo zdravotnícky pracovík s odborom masér po ukončení postgraduálneho alebo pregraduálneho štúdia.

Výhradne medzinárodní certifikovaní lektori s preukázanými praktickými skúsenosťami v osteopatii. 

Každý seminár je prekladaný do slovenčiny. Vzdelávacie materiály sú vydávané v slovenčine.

Výsledky prekladovNa seminári vám bude pracovať profesionálny prekladateľ, ktorý pozná osteopatickú terminológiu. Vzdelávacie materiály sú vydávané v ruštine, skúšky absolvujú aj zahraniční skúšajúci s tlmo

Semináre v rámci každého študiného kurzu trvajú 3 dni a prebiehajú cez víkendy:
PIA.: 14:00 – 20:00 / SO: 09:00 – 20:00 / NE: 09:00 – 15:00 hod.

Pre úspešné ukončenie každého ročníka je potrebné zvládnuť záverečnú skúšku, ktorá pozostáva z praktickej a teoretickej časti. 

Videá s praktickými technikami majú študenti k dispozícii po prihlásení sa do študentskej zóny na našej webovej stránke.

Študentskú zónu sme vytvorili za účelom čo najvyššej podpory pre našich študentov. Okrem audiovizuálnych záznamov seminárov v nej nájdete učebné materialy vo viacerých formách. Skriptá a videá s popisom špecifických techník vám pomôžu pripraviť sa na záverečnú skúšku.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registráčný poplatok do Slovenskej školy osteopatie je 120 eur.

NÁKLADY NA ŠKOLENIE

Základná cena za ročné štúdium a absolvovanie kurzu osteopatie je 3200 €.

V prípade úhrady ročného školného v kvartálnych splátkach (spolu 4 splátky) sa ročné školné navyšuje o 15%.

V prípade úhrady ročného školného v mesačných splátkach (spolu 10 splátok) sa ročné školné navyšuje o 20%.

Program Slovenskej školy osteopatie zahŕňa počas 4 a pol ročného štúdia 44 seminárov a 4 záverečné skúšky. 

Prax na klinike Slovenskej školy osteopatie je bezplatná.

PLATOBNÉ PRAVIDLÁ
Mzda v prospech Slovenskej školy osteopatie je splatná bankovým prevodom na bankový účet v eurách.

Po úspešnom absolvovaní 4,5-ročného študijného programu získate možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom s titulom D.O.

Je nevyhnutné, aby poskytovanie vzdelávania podliehalo primeraným procesom externého zabezpečenia kvality. Môže mať formu štandardizovanej skúšky, ktorá je nezávislá od školiacej inštitúcie a spĺňa národné štandardy pre minimálne kompetencie. Skúšobný proces musí byť primeraný rozsahu školenia a musí hodnotiť príslušné znalosti a klinické/technické zručnosti.

Štandardizovaný hodnotiaci proces pre osteopatov a osteopatických lekárov vedie k licencovaniu, chráni verejnosť, zaručuje minimálne kompetencie a odrádza od komerčného využívania osteopatického tréningu a praxe.

Osteopatia/Osteopatická medicína

Komplexný systém zdravotnej starostlivosti s filozofiou, ktorá spája potreby pacienta s pochopením praxe alopatickej medicíny, chirurgie a pôrodníctva. V klinickej praxi sa kladie dôraz na vzájomný vzťah medzi štruktúrou a funkciou a na ocenenie schopnosti tela liečiť sa.

Diplomovaný osteopat

Profesionál, ktorý dosiahol tie kompetencie, ktoré mu umožňujú samostatne praktizovať osteopatiu. Osteopati pracujú ako alternatíva, paralela, alebo doplnok k štandardnej lekárskej starostlivosti v závislosti od rozsahu ich prípravy.

Osteopatický lekár

Profesionál, ktorý dosiahol tie kompetencie, ktoré mu umožňujú mať rozsah praxe, ktorý zahŕňa osteopatické princípy, filozofiu a techniky do lekárskej a/alebo chirurgickej praxe.

Predpisy upravujúce výcvik, udeľovanie licencií a prax osteopatie existujú vo veľmi malom počte krajín. Napriek tejto skutočnosti došlo k nárastu programov, ktoré tvrdia, že vyučujú osteopatiu a osteopatické techniky. V niektorých krajinách manuálni terapeuti používajú osteopatické techniky a tvrdia, že poskytujú osteopatickú liečbu, hoci nedostali náležité školenie. Na Slovensku je osteopatia zatiaľ nedefinovaná a preto sa SSO riadi európskou normou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v osteopatii z 30. apríla 2015.